Kan du lova att göra Strängnäs stadskärna mer attraktiv? Och ställa krav på fastighetsägare att hålla snyggt?

 1. Vi vill på olika sätt skapa förutsättningar för en attraktiv och levande stadskärna i Strängnäs stad. Det gör vi bland annat genom att skapa centrala mötesplatser, satsa på kultur och turism samt olika utsmyckningar. Att hålla rent och snyggt skapar också en trevligare stadskärna för alla, såväl invånare som besökare. I detta ingår även att ha en bra dialog med de privata fastighetsägarna.

  JA
  Niclas Samuelsson
  Ledamot kommunstyrelsen
 2. Vi vill att stadskärnan i Strängnäs ska vara välskött och attraktiv för såväl invånare som turister. Det finns även potential att utveckla och göra stadsmiljön mer inbjudande än vad den är idag. Vid fortsatt utveckling för en mer attraktiv stadskärna är det viktigt att medborgarna får vara delaktiga och lämna synpunkter på hur vi tillsammans får en fin miljö. Fastighetsägare i kommunen har också ett ansvar, och det är viktigt att samtal även förs med dem.

  JA
  Georg Lagerstedt Örsbäcken
  Toppkandidat
 3. Vi vill göra stadskärnan ännu mer attraktiv men vi kan inte lova det. Vi kommer att arbeta för att Trädgårdsgatan och Gyllenhjelmstorget genomgår en förvandling liknande Fristadstorget i Eskilstuna. Utöver att vi vill se en aktiv dialog mellan kommun och fastighetsägare och de skrivningar som finns i lagstiftningen gällande nedskräpning och att hålla ordning på tomter, så ser vi inget behov att ställa ytterligare krav på fastighetsägare.

  NEJ
  David Aronsson
  Gruppledare
 4. En attraktiv stadskärna är viktig bland annat för att behålla och öka handeln. Ett levande centrum är även viktigt för turismen och för trivseln bland stadens invånare. Strängnäs centrum ska vara en intressant mötesplats med butiker, restauranger, parker och caféer. För att locka ut folk på gator och torg krävs av kommunen att hålla snyggt och rent som i förlängningen bidrar till ökad trygghet i stadskärnan. Ett nära samarbete med fastighetsägarna är viktigt för att uppnå detta.

  JA
  Tomas Aldrin Walter
  Vice ordförande och kandidat till kommunfullmäktige
 5. Tack för din fråga!
  Vi behöver se över på vilket sätt vi kan förbättra underhållet av bland annat stadskärnan.

  JA
  Lina Boy
  Gruppledare
 6. Vi är övertygade om fastighetsägarna och affärsidkarna är måna om att det ska vara attraktivt, snyggt och städat i stadskärnan. Det ligger ju i högsta grad i deras intresse. Ett gott samarbete med kommunen i denna fråga är förstås viktig för att få en attraktiv stadskärna både i Strängnäs och Mariefred.

  JA
  Margaretha Furustrand
  Gruppledare
 7. Vi arbetar för en levande stadskärna med gång- och cykelvänliga miljöer. Plogning och sandning av trottoarer bör kunna samordnas bättre och papperskorgarna behöver bli fler. Vi vill förtäta centrum för bättre underlag för handel, kollektivtrafik mm. och i samband med detta flytta parkeringsplatser in i p-hus för att nyttja dessa ytor till trevligare saker.

  JA
  Ragnar Lindén
  Oppositionsråd
 8. Vi behöver ha mer fokus på “Centrumutvecklingsprogram Strängnäs stadskärna” som antogs 2015 (se kommunens hemsida). Där finns bra förslag till viss del framtagna i medborgardialog. Det handlar b.la om tydliga samband och stråk (handelsstråk, kultur-och turismstråk osv), kulturella evenemang, vacker och tillgänglig stadsmiljö – som vi tillsammans ansvarar för. I de fall fastighetsägare inte bidrar till att hålla rent och snyggt vill vi att kommunen får kraftigare verktyg för sanktioner.

  JA
  Monica Lindell Rylén
  Kommunalråd
 9. Vi kommer under de närmaste åren se ett antal åtgärder som lyfter stadskärnan ur ett rumsligt perspektiv. Det handlar om belysning, skyltning, torggestaltning, gatunamn mm. Tillsammans med våra föreningar behöver vi fortsätta att bibehålla och attrahera butiker och verksamheter i stadskärnorna och tillsammans ta ansvar för att det hålls snyggt i våra orter.

  JA
  Jacob Högfeldt
  Kommunstyrelsens ordförande