Kan du lova att varje elev i grundskolan får det stöd som behövs för att bli godkänd i alla ämnen?

 1. Vi avsätter stora resurser till grundskolan så att fler lärare och annan stödpersonal kan anställas.Vi är även beredda att tillskjuta mer pengar. Målet är att alla elever ska ges bra stöd att kunna gå ut skolan med fullständiga betyg.

  JA
  Kim Fredriksson
  Oppositionsråd (SD)
 2. Tack för din fråga! Liberalerna är det parti som sätter skolan först. Ska varenda elev lyckas i skolan måste läraryrket bli mer attraktivt, vi måste avlasta lärarna så att de får mer tid med varje elev och vi måste skapa ordning och studiero i klassrummet. Det är tre frågor som vi driver hårt och har drivit länge. När läraren får mer tid till eleverna kan läraren hjälpa de elever som behöver stöd. Barn som behöver stöd utöver det ska såklart få det också och det lägger vi mycket resurser på.

  JA
  Stefan Krstic
  Toppkandidat till kommunen
 3. Miljöpartiets mål är självklart att alla elever ska nå godkänt i alla ämnen. I vårt budgetalternativ ökar vi resurserna genom både höjd skolpeng och ett återställande av det tilläggsbelopp för barn och ungdomar med särskilda behov som de styrande partierna skurit ned. Med tanke på att mer än var fjärde elev idag lämnar grundskolan utan godkänt i alla ämnen vågar vi dock inte lova att alla elever kommer att nå godkänt i alla ämnen under mandatperioden, även om vi vill göra allt vi kan för det.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 4. Vi vill se mer personal i skolan för att stötta de elever som behöver extra stöd och de med koncentrationssvårigheter. Men det är rektors ansvar att tillse så att elevens behov i skolan tillgodoses. Det är reglerat i skollagen och går inte att smita ifrån. Skolan i Eskilstuna ska verkställa sitt kompensatoriska uppdrag så att alla barn och unga ges de bästa förutsättningarna för att lära sig. Alla skolformers budgetar ska fortsätta att växa för att möta de ökande behoven.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 5. Kommunens uppgift är att tillgodose behovet av undervisning. Kommunen har med andra ord ansvar för sin del av det som behövs för att eleven ska nå uppsatta mål. Men vi kan aldrig bortse från att eleven själv, liksom föräldrarna, måste ta sin del av ansvaret för att eleven ska lyckas i skolan.

  JA
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 6. Ja, vi moderater satsar mycket på skolan då det är väldigt viktigt med bra utbildning så att man är bra rustad för framtida studier och jobb. Vi arbetar mycket med att stärka elevhälsan, avlasta lärarna så att de kan få fokusera på sin undervisning och anställa fler kuratorer och socialpedagoger.

  JA
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare (M)
 7. Förr möttes direktörens och skiftarbetarens barn i skolan, det gör de inte längre på samma sätt. Efter skolan kommer inte alla barn till ett hem där de kan få hjälp med sitt skolarbete. För alla dem måste skolan finnas där, både under och efter skoltid. Skolor där elever är i behov av mer stöd måste prioriteras och alla barn och ungdomar som har behov av särskilt stöd ska få det. För att skolan ska kännas trygg för barn och ungdomar behövs fler vuxna i skolan och en jämlik elevhälsa.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare