Kan du lova att ni tillsätter en utredning kring hur Enwind har tillåtits plöja ner 150 miljoner kr i vindkraft på Kafjärden utan giltiga bygglov?

 1. Däremot bör vi föra en noggrann diskussion med förvaltningen om varför bygglovsprocessen blev som den blev. Ingen är nog nöjd med den oavsett hur man ser på vindkraften i sig.

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 2. Processen om Vindkraften i Kafjärden ligger nu hos mark och miljödomstolen. Vi avvaktar den prövningen.

  NEJ
  Maria Chergui
  Gruppledare
 3. SD har från början yrkat på att bygget inte ska få fortskrida. Vi har påpekat många hinder i beslutsunderlagen som t.ex. att natur- och kulturvärden går förlorade, att det inte är tillåtet ur strandskyddssynpunkt samt man försöker bygga på s.k. “tysta områden” som pekats ut av andra myndigheter. Trots detta har kommunens tjänstemän välvilligt velat gå vidare och för oss är det helt obegripligt. Uppdrag Granskning och andra oberoende journalister borde ha mycket att gräva i beslutsarkiven.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare