Kan du lova att det blir förbjudet att tvätta bilen på gatan så att vattnet åker ner i dagvattenbrunnarna?

 1. Det står inte uttryckligen i lagen att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan, men enligt miljöbalken får man inte släppa ut orenat avloppsvatten. Smutsvattnet från tvätt av bil innehåller föroreningar som metaller, oljerester, kemikalier från bilvårdsmedel med mera och är oerhört skadligt både för människan och miljön.

  NEJ
  Daniel Alexandersson
  Politisk sekreterare
 2. Synnerligen olämpligt att tvätta bilen på detta sätt, men tydligen inte olagligt.

  NEJ
  Arne Jonsson
  Gruppledare
 3. Med dagens lagstiftning kan vi inte generellt förbjuda biltvätt på gatan, utan vi kan bara informera och rekommendera bilvätt i gör-det-själv-hall eller miljögodkänd automatisk biltvätt. Miljöpartiet jobbar dock på andra sätt för bättre dagvattenhantering, inte bara med rening utan också med att förebygga uppkomst av dagvatten genom gröna tak och färre hårdgjorda ytor samt svackdiken och andra ytor som får översvämmas vid kraftiga regn. Vårt mål är att ån ska vara badbar även i centrala stan

  NEJ
  Marielle Lahti
  Gruppledare
 4. Lagen idag tillåter inte att man förorenar våra miljö och våra vattendrag. Därför är det viktigt att man använder sig av miljövänliga tvättmedel som kan brytas ner av naturen. Det är troligen ett brott mot miljöbalken att tvätta bilen just på gatan om föroreningar som avfettningsmedel eller andra kemikalier rinner ut i en dagvattenbrunn. Men att tvätta på en gård där man har gräs-, jord- och gruslager kan vara tillåtet. Om du misstänker brott, kontakta kommunens miljökontor och polisen.

  JA
  Seppo Vuolteenaho
  Politisk sekreterare
 5. Nej, det kan vi inte lova. Det finns ingen direkt lag som säger att det är förbjudet att tvätta bilen på gatan. Däremot får man inte släppa ut orenat vatten i dagvattenbrunnar eller vattendrag vilket man ofta gör i samband med biltvätt på gatan.

  NEJ
  Marie Ekström
  Politisk sekreterare
 6. Vi är för att riksdagen ändrar lagen så att ett allmänt grundat förbud kan införas i lokala miljöföreskrifter. I avvaktan på rättslig prövning av ett pilotfall i Jönköping runt detta vill vi se att miljökontoret fortsatt aktivt beivrar enskilda anmälningar om biltvätt på gator. Dagvattenfrågan är oerhört vital inom den ytterst viktiga frågan kring vattenkvalitén i våra åar och sjöar.

  JA
  Maria Chergui
  Gruppledare